Formularz kontaktowy:

  

Pobieranie próbek do analizy:

Prawidłowe pobieranie próbek gleby do analizy jest niezwykle istotne. Żeby to sobie uzmysłowić wystarczy zdać sobie sprawę, że pole o powierzchni 1 ha, o grubości warstwy ornej 20 cm, to 2 000 000 litrów podłoża. Natomiast do laboratorium przekazuje się od 0,5 do 1 litra podłoża, tak więc prawdopodobieństwo uzyskania naprawdę reprezentatywnej próbki jest jak 1 do 2-4 milionów. Dlatego próbki należy pobierać w sposób przemyślany – taki żeby pominąć miejsca, które mogą odbiegać od przeciętnych na danym polu.


Uprawy polowe – prawidłowo pobrana „próbka mieszana” z danego pola powinna składać się z 15-20 próbek indywidualnych i może ona reprezentować pole o powierzchni 1 do 2 ha. Próbki indywidualne należy pobierać losowo z miejsc jednolitych pod względem rodzaju gleby i ukształtowania terenu dla danego pola, jednorodnych pod względem dotychczasowej uprawy i nawożenia.

Nie należy pobierać próbek indywidualnych z miejsc zagłębionych, na wzgórkach, w pobliżu rowów i dróg, z miejsc składowania nawozów lub roślin, z miejsc niedawno nawożonych. Próbek nie należy także pobierać, gdy gleba jest bardzo mokra lub zamarznięta.

Próbki pobiera się tzw. laską Egner’a, łopatką ogrodniczą lub szpadlem z warstwy ornej o grubości najczęściej do 20 cm.

Pobrane próbki indywidualne należy dokładnie wymieszać i pobrać z nich próbkę mieszaną o objętości 0,5 do 1 litra.

Próbkę mieszaną należy opisać i wraz z ankietą o obiekcie przekazać do laboratorium.

Terminy pobrania:
  • w celu ustalenia nawożenia podstawowego - najlepiej jesienią po zbiorach lub jak najwcześniej na wiosnę, przed rozpoczęciem nowej uprawy;
  • w celu ustalenia nawożenia pogłównego – w trakcie uprawy;
  • w celu ustalenia przyczyn zaburzeń we wzroście roślin – trakcie uprawy.

Uprawy sadownicze – ogólne zasady pobierania próbek są podobne jak w uprawach polowych – dotyczy to zwłaszcza plantacji jagodowych, winnic.

W przypadku sadów powinno się pobierać 2 próbki mieszane – z 2 poziomów, osobno z warstwy ornej od 0 do 20 cm i osobno z podglebia od 20 do 40 cm.

1 próbka mieszana w uprawach sadowniczych może reprezentować 2-4 ha.
W przypadku sadów, w których stosowane są pasy herbicydowe w rzędach drzew i pasy murawy w międzyrzędziach – próbki osobno pobiera się z pasów herbicydowych i osobno z murawy.

Terminy pobrania:
  • w celu ustalenia nawożenia podstawowego – jak najwcześniej przed sadzeniem plantacji/sadu;
  • w celu ustalenia nawożenia pogłównego - 10-15 lipca do 15 sierpnia, wczesna wiosna.

Uprawy szklarniowe i tunele foliowe – jedna próbka mieszana może reprezentować jedną szklarnię (blok szklarni), tunel, w których prowadzona jest jednorodna uprawa (pod względem gatunku, odmiany, terminu sadzenia, wielkości roślin, podłoża, sposobu podlewania).

Terminy pobrania:
  • w celu ustalenia nawożenia podstawowego – jak najwcześniej przed sadzeniem lub siewem roślin (najlepiej 3-5 tygodni);
  • w celu ustalenia nawożenia pogłównego – w trakcie uprawy;
  • w celu ustalenia przyczyn zaburzeń we wzroście – w trakcie uprawy (wskazane jest wtedy pobranie 2 próbek – osobno spod słabych roślin i osobno z prawidłowo rosnących).

Uprawy w wełnie mineralnej – próbki pobiera się strzykawką z mat w 5-10 miejscach jako próbki indywidualne (później łączone w próbkę mieszaną), lub z kroplowników, mieszalnika lub zbiornika, w zależności od potrzeby i sytuacji.

Przed rozpoczęciem uprawy wskazane jest wykonanie analizy wody w celu początkowego ustalenia pożywek.


W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny.